Zwrot zamówionych towarów - prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni:

 

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną decyzji o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Prowadzącego:

MM-Trade Michał Nowakowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lu. 125

02-797 Warszawa

lub kontakt@gamikokids.pl

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez konsumenta (Klienta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 

4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Towar należy odesłać na poniższy adres:

MM-Trade Michał Nowakowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lu. 125

02-797 Warszawa

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Koszt zwrotu Towaru do Prowadzącego Sklep ponosi Klient.

7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prowadzącego Sklep, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prowadzący Sklep udostępnia Klientowi formularz odstąpienia od umowy w formie elektronicznej. Formularz należy pobrać tutaj.

10. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, gdy:

a. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacja towarów - zasady:

1. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@gamikokids.pl. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Formularz reklamacji do pobrania tutaj.

3. Prowadzący Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, o ile jest ona dołączona do produktu przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.